CÔNG TY PHONG LAN – địa chỉ: 529/71 huỳnh văn bánh, phường 14 , phú nhuận TPHCM
BAÛNG BAÙO GIAÙ
Kính göûi : ……………………………………………………………
STT TEÂN HAØNG ÑVT GIÁ
(VNĐ)
1 Thiết bị trieät loâng vaø treû hoùa da Long Pulse ND:YAG COSJET SR (Haøn Quoác) new Cái 550,000,000
2 Thiết bị xóa sẹo và trẻ hóa da bằng Laser CO2 Fractional RF SCAHIL (Haøn Quoác) Cái 380,000,000
3 Thiết bị xóa sẹo và trẻ hóa da bằng FRACTIONAL RF DERMATRIX 179,000,000
4 Heä thoáng Laser CO2 phaãu thuaät C2L-30 (Haøn Quoác) Cái 92,400,000
5 Maùy naâng cô, treû hoùa da Thermagic Lift ( Haøn Quoác) Cái 210,000,000
1 6 Maùy trieät loâng vaø treû hoùa da baèng Elight ( IPL + RF) SE-3488 Cái 140,000,000
7 Máy triệt loâng và trẻ hóa da bằng E-Light (IPL+RF) S-605 Cái 140,000,000
8 Maùy trieät loâng mini Ella ( Haøn Quoác) Cái 9,000,000
9 Gel tăng cường độ ẩm Loại 1 (Hàn Quốc) Chai 600,000
10 Gel tăng cường độ ẩm Loại 2 (Hàn Quốc) Chai 1,050,000
11 Maùy xoùa xaêm, ñoám baèng Laser YAG Q-Swiched 199 Cái 44,500,000
12 Maùy xoùa xaêm, ñoám baèng Laser YAG Q-Swiched J-100 Cái 40,000,000
13 Máy làm oám vaø treû hoùa da baèng RF MULTI-POLAR RF-1A Cái 75,000,000
14 Hệ thống tiêu mỡ, giảm béo CRYOLIPOLYSIS ETG-50 Cái 115,000,000
15 Maùy laøm oám baèng chaân khoâng vaø hoàng ngoaïi GS 6.9 Cái 36,500,000
16 Maùy laøm oám, treû hoùa da baèng RF S-04 Cái 19,500,000
17 Máy trẻ hóa da và làm ốm bằng sóng RF RF-355 Cái 40,000,000
18 Máy trẻ hóa da và làm ốm bằng sóng RF RF-315 Cái 35,000,000
 v     Giaù treân  chöa coù thueá VAT.
 v     Baûng baùo giaù naøy coù giaù trò trong voøng 15 ngaøy. 
 v     Haøng giao taïi TP.HCM